Cit úklid lemon 1 l Zobrazit větší

Cit úklid lemon 1 l

8.0 kusů v kartónu

10016

Nový produkt

848 ks

Parametry

kusů v kartónu8.0

Více informací

Dávkování: Učinně čistí podlahy, kachličky, nábytek, vodovodní kohoutky, vany atd. Silně znečištěné povrchy: Neředěný prostředek se nakape na houbičku a povrch se čistí otíráním. Běžné mytí: 50 až 100 ml CIT na úklid na 10 l vody a povrch se stírá běžným způsobem. Předměty, které přicházejí do styku s potravinami se nakonec opláchnou vodou. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305 + P351 + P388. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařkou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečných odpadů. Složení: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1, 3-DIOL, parfém.