Cit čistící prášek na nádobí 500 g citron Zobrazit větší

Cit čistící prášek na nádobí 500 g citron

10.0 kusů v kartónu

10100

Nový produkt

1837 ks

Parametry

kusů v kartónu10.0

Více informací

Účinný čistící prostředek na čištění kuchyňského zařízení, nádobí, van, umývadel, sanitárních předmětů, obkládaček apod. Návod na použití: Na vlhký hadřík, houbičku nebo čištěný povrch naneste prostředek a třením odstraňte nečistoty. Povrch po vyčištění důkladně opláchněte vodou. Nepoužívejte na lakované plochy, umělé hmoty a nádobí s teflonovým povrchem. Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařkou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal/ odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu. Složení: méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% foforečnany, parfém, D-LIMONENE, CITRAL, HEXYL CINNAMAL.