Cit písek tekutý 600 g aloe vera Zobrazit větší

Cit písek tekutý 600 g aloe vera

10.0 kusů v kartónu

10091

Nový produkt

2727 ks

Parametry

kusů v kartónu10.0

Více informací

K účinnému čištění sporáků, nádobí, van, dřezů, obkladaček, pracovních ploch apod. Vhodný i na plastové vany a umývadla. Tento výrobek má leštící účinek. Návod na použití: Na vlhký hadřík, houbičku nebo přímo na čištěný předmět naneste prostředek a vyčistěte. Nakonec vyčistěte vlhkým hadrem nebo opláchněte vodou. Nepoužívejte na čištění lakovaných ploch. Před použitím protřepat.H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečných odpadů.Složení: EUH 208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs, 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on (čislo ES 247-500-7). 2-methylisothiazol-3 (2H)-on (čislo ES 247-500-7) Může vyvolat alergickou reakci. Složení: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky. BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, DIMETHYLOL GLYCOL, parfém, LIMONENE.