Osvěžovač vzduchu Fresh air 260 ml violet Zobrazit větší

Osvěžovač vzduchu Fresh air 260 ml violet

24.0 kusů v kartónu

11284

Nový produkt

Poznámka: Překlad anglického slova "violet" do češtiny je "violka" (nebo také jako "fialový")

 • Určení osvěžovače: osvěžovač vzduchu Fresh air 260ml violet slouží pouze pro použití v interiérech.

Účinky:

 • Relaxace a uvolnění: Vůně violky je často spojována s klidem a uvolněním. Použití osvěžovače s touto vůní může pomoci snížit stres a napětí a podpořit relaxaci po náročném dni.
 • Povzbuzení nálady: Vůně violky má také povznášející účinky a může přispět k dobré náladě. Její jemný a příjemný charakter může povzbudit smysly a přinést do místnosti pocit pohody.
 • Osvěžení prostoru: Osvěžovač s vůní violky nejenom dodává do místnosti příjemnou vůni, ale také pomáhá odstranit nepříjemné zápachy a přináší do prostoru svěžest a čistotu.
 • Podpora spánku: Vůně violky může také pomoci podpořit klidný spánek. Použití osvěžovače s touto vůní ve spánkové místnosti může přispět k uvolnění mysli a těla a podpořit zdravý a odpočinkový spánek.
 • Asociace s příjemnými zážitky: Pro některé lidi může mít vůně violky příjemné asociace spojené s romantikou, jarními zahradami nebo speciálními událostmi. Použití osvěžovače s touto vůní může vyvolat tyto pozitivní vzpomínky a přispět k celkovému dobrému pocitu.

Doporučení:

 • Osvěžovač vzduchu s vůní violky může přinést do místnosti uklidňující a příjemnou atmosféru, která podporuje pohodu a relaxaci.
 • Je však důležité si uvědomit, že každý člověk může vnímat vůně odlišně, a co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého. Také je důležité dbát na to, aby byly osvěžovače používány v souladu s jejich návodem a bezpečnostními pokyny.

Jak violkový osvěžovač vzduchu působí na různé prostory a jakou atmosféru vytváří?

  • Domácí atmosféra: V domácnosti může vůně violky přinést do místnosti svěžest a příjemnou vůni. Jeho květinový a jemný charakter může vytvářet atmosféru klidu a pohody.
  • Ložnice: V ložnici může být osvěžovač s vůní violky užitečný k podpoře relaxace a spánku. Jeho jemná vůně může přispět k uvolnění mysli a těla po dlouhém dni.
  • Koupelna: V koupelně může být vůně violky osvěžující a povzbuzující. Jeho květinový charakter může přinést do koupelny pocit svěžesti a čistoty.
  • Kancelář: V pracovním prostředí může být osvěžovač s vůní violky užitečný k vytvoření příjemné atmosféry. Jeho jemná vůně může pomoci snížit stres a podpořit koncentraci.
  • Společenské místnosti: Ve společenských místnostech, jako jsou obývací pokoje nebo salónky, může být osvěžovač s vůní violky příjemným doplňkem atmosféry. Jeho květinový charakter může přispět k uvolnění a pohodě během setkání s přáteli nebo rodinou.

  Více informací

  4368 ks

  Parametry

  kusů v kartónu24.0

  Více informací

  Instrukce: před použitím dobře protřepejte, sprej držte ve výšce ramen a aplikujte cca. 5-10 sek. Varování: prosím přečtěte si pečlivě instrukce: H222 Extrémně hořlavý aerosol, H229 Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout, H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. nevystavujte teplotě přesahující 50C. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Návod na použití: pozorně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc. Před vložením nádobky do rozprašovače se ujistěte, že je nastaven do polohy OFF – vypnuto. Před zapnutím nasměrujte rozprašovač směrem od Vaší tváře. Po zapnutí rozprašovače dojde po 15 sekundách k uvolnění vůně. Pokyny: Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Skladujte mimo dosah zdrojů tepla a zapálení. Při zasažení očí je okamžitě a důkladně vypláchněte vodou, vyhledejte lékaře a předložte mu tento obal. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nestříkejte na potraviny, jídlo, tkaniny, citlivé povrchy a žhavé předměty. Obsahuje butan. Složení: Ethyl Alcohol, Parfume, Butane-Propane. Obsah: 260 ml.