Nové Obrázek Zobrazit větší

OZON Dekorativní osvěžovač vzduchu 110 ml Anti Tobacco Black

24.0 kusů v kartónu

LR259

Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

Parametry

kusů v kartónu24.0

Více informací

Vonné tyčinky účinně osvěží a neutralizují nepříjemné zápachy v každém prostoru. Osvěžovač poskytne jemnou a příjemnou vůni po dobu několika týdnů. Návod k použití: Otevřete balíček osvěžovače vzduchu. Sejměte kryt umístěný na víčku. Vyjměte lahvičku z obalu. Sejměte plastový úzávěr vytažením. Našroubujte černý uzávěr na láhev. Vložte tyčinky do láhve. Otočení tyčinek vzhůru nohama každé dva dny zajišťuje lepší distribuci vůně po místnosti. Můžete snížit počet tyčinek a upravit intenzitu vůně. Varování: H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Kouření zakázáno. P235: Uchovávejte v chladu. P264: Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/osětření. P370+P378: V případě požáru: K hašení použijte pěnu odolnou alkoholu, suchou chemikálii nebo oxid uhličitý. P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Složení: ALCOHOL DENAT (64-17-5), PARFUM, BENZYL BENZOATE (120-51-4), CITRAL (5392-40-5), COUMARIN (91-64-5), EUGENOL (97-53-0), GERANIOL (106-24-1), HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5), LIMONENE (5989-27-5), LINALOOL (78-70-6), 2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL (18479-58-8), ACETYLCEDRENE (32388-55-9). Distributor: Putorius s.r.o, Ruzyňská 18, 16100 Praha, CZ. www.putorius.cz. Spotřebujte do: viz obal.